ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ 96/36 หมู่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130 โทร.0-7530-8186 www.chulabhornhealth.go.th

นายวสุพัชร์ แก้วกิ้ม

สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์

062-519-1453

  • วิสัยทัศน์

    -

ข่าวสารชาวสสอ.จุฬาภรณ์

กิจกรรมชาวสสอ.จุฬาภรณ์

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง สสอ.จุฬาภรณ์ เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม