ภาพกิจกรรม
ที่ทำงานน่าอยู่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์

ที่ทำงานน่าอยู่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์

2514

28 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการสุขภาพอำเภอจุฬาภรณ์  พ.ศ.2566 - 2570 (Strategy Plan 2023-2027)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการสุขภาพอำเภอจุฬาภรณ์ พ.ศ.2566 - 2570 (Strategy Plan 2023-2027)

2550

28 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ประจำปี 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ประจำปี 2565

3455

28 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด-19

นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด-19

3477

17 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทีม CDCU อำเภอจุฬาภรณ์ร่วมกิจกรรม Active Case Finding ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก อำเภอลานสกา เพื่อค้นหาและดำเนินการแยกผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาโดยเร็ว

ทีม CDCU อำเภอจุฬาภรณ์ร่วมกิจกรรม Active Case Finding ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก อำเภอลานสกา เพื่อค้นหาและดำเนินการแยกผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาโดยเร็ว

3503

15 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
14 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่บุคลากรด่านหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

14 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่บุคลากรด่านหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3479

14 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสสจ.นครศรีฯฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กลุ่มผู้สูงอายุที่เคลื่อนย้ายลำบาก (ติดบ้าน/ติดเตียง) ในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์

ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสสจ.นครศรีฯฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กลุ่มผู้สูงอายุที่เคลื่อนย้ายลำบาก (ติดบ้าน/ติดเตียง) ในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์

3143

13 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
9 สิงหาคม 64 “เปิดให้บริการแล้ว โรงพยาบาลสนามอำเภอจุฬาภรณ์ วันนี้เบิกฤกษ์รับใหม่ 3 เตียง” ขอบพระคุณผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนทุกคน ส่งผลให้วันนี้อำเภอจุฬาภรณ์ มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 เตียง

9 สิงหาคม 64 “เปิดให้บริการแล้ว โรงพยาบาลสนามอำเภอจุฬาภรณ์ วันนี้เบิกฤกษ์รับใหม่ 3 เตียง” ขอบพระคุณผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนทุกคน ส่งผลให้วันนี้อำเภอจุฬาภรณ์ มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 เตียง

3057

9 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อตจ้านทุจริต

ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อตจ้านทุจริต

3824

14 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...