ภาพกิจกรรม
นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด-19
1582
17 ธันวาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์