ภาพกิจกรรม
ทีม CDCU อำเภอจุฬาภรณ์ร่วมกิจกรรม Active Case Finding ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก อำเภอลานสกา เพื่อค้นหาและดำเนินการแยกผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาโดยเร็ว
1621
15 สิงหาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม ทีม CDCU อำเภอจุฬาภรณ์ร่วมกิจกรรม Active Case Finding ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก อำเภอลานสกา เพื่อค้นหาและดำเนินการแยกผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาโดยเร็ว ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์